ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေသာ မိသားစုတိုင္းအတြက္

ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး မဂၢဇင္းမ်ားထဲက တစ္ခု လစဥ္ (၂၇)ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေဝသည္။
စာအုပ္ဆိုင္တုိင္းတြင္ရၿပီ။ Digital Version လည္း ရႏိုင္ပါၿပီ။

🎁🎁(၆)လစာ Magazine (Print Version) လေပး မွာတာနဲ ့လွပေသသပ္တဲ့ Food Magazine Apron လက္ေဆာင္🎁🎁

Food Magazine ကို (၆)လစာ လေပးမွာတာနဲ ့အိမ္အေရာက္ပို ့ေပးမယ့္အျပင္ (၁)နွစ္စာမွာယူမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Food Magazine Apron လက္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေသာ မိသားစုတိုင္းအတြက္

ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးမဂၢဇင္းမ်ားထဲကတစ္ခု လစဥ္ထုတ္

ရန္ကုန္၊ နယ္အိမ္အေရာက္ပို႔ေပးၿပီ။

►  ရန္ကုန္

♦ (၆) လစာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈေစ်းႏႈန္း   –   ၁၈,၀၀၀ က်ပ္

♦ (၁၂) လစာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈေစ်းႏႈန္း   –   ၃၆,၀၀၀ က်ပ္

*** (၁၂) လစာအတြက္ (Food Magazine Apron လက္ေဆာင္)

ပို႔ခမယူပါ။

►  နယ္

♦ (၆) လစာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈေစ်းႏႈန္း   –   ၁၈,၀၀၀ က်ပ္

(၆) လစာပို႔ခ   –    ၃,၀၀၀ က်ပ္

♦ (၁၂) လစာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈေစ်းႏႈန္း   –   ၃၆,၀၀၀ က်ပ္

(၁၂) လစာပို႔ခ   –    ၆,၀၀၀ က်ပ္

*** (၁၂) လစာအတြက္ (Food Magazine Apron လက္ေဆာင္)

ပို႔ခတစ္အုပ္လွ်င္ (၁၃၀၀)က်ပ္ က်ေသာ္လည္း ပို႔ခ (၅၀၀)က်ပ္သာ ယူပါသည္။

မဂၢဇင္းလေပးအမွာ – Ph : ၀၉၂၅၄၀၀၆၀၄၉

လစဥ္ (၂၇)ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေ၀သည္။