ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးမဂၢၢၢဇင္းမ်ားထဲကတစ္ခု

ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေသာ မိသားစုတိုင္းအတြက္ လစဥ္ (၂၇)ရက္ေန႕တိုင္းထုတ္ေဝသည္။
စာအုပ္ဆိုင္တုိင္းတြင္ရၿပီ။ Digital Version လည္း ရႏိုင္ပါၿပီ။ Apple Store ေပၚတြင္လည္း ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

 ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုးမဂၢဇင္းမ်ားထဲကတစ္ခု

ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေသာ မိသားစုတိုင္းအတြက္ လစဥ္ထုတ္

ရန္ကုန္၊ နယ္အိမ္အေရာက္ပို႔ေပးၿပီ။

►  ရန္ကုန္

♦ (၆) လစာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈေစ်းႏႈန္း   –   ၁၈,၀၀၀ က်ပ္

♦ (၁၂) လစာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈေစ်းႏႈန္း   –   ၃၆,၀၀၀ က်ပ္

*** (၁၂) လစာအတြက္ (ခ်ည္သားအိတ္လက္ေဆာင္)

ပို႔ခမယူပါ။

►  နယ္

♦ (၆) လစာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈေစ်းႏႈန္း   –   ၁၈,၀၀၀ က်ပ္

(၆) လစာပို႔ခ   –    ၃,၀၀၀ က်ပ္

♦ (၁၂) လစာ ႀကိဳတင္မွာယူမႈေစ်းႏႈန္း   –   ၃၆,၀၀၀ က်ပ္

(၁၂) လစာပို႔ခ   –    ၆,၀၀၀ က်ပ္

*** (၁၂) လစာအတြက္ (ခ်ည္သားအိတ္လက္ေဆာင္)

ပို႔ခတစ္အုပ္လွ်င္ (၁၃၀၀)က်ပ္ က်ေသာ္လည္း ပို႔ခ (၅၀၀)က်ပ္သာ ယူပါသည္။

မဂၢဇင္းလေပးအမွာ – Ph : ၀၉၂၅၄၀၀၆၀၄၉

လစဥ္ (၂၇)ရက္ေန႔တိုင္း ထုတ္ေ၀သည္။