ေပ်ာ္ရႊင္တက္ၾကြေသာ မိသားစုတိုင္းအတြက္ လစဥ္ (၂၇)ရက္ေန႕တိုင္းထုတ္ေဝသည္။
စာအုပ္ဆိုင္တုိင္းတြင္ရၿပီ။ Digital Version လည္း ရႏိုင္ပါၿပီ။ Apple Store ေပၚတြင္လည္း ၀ယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

Subscribe to our mailing list

* indicates required