ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အစီအစဥ္သစ္ကို TCEB မိတ္ဆက္ျခင္း အခမ္းအနား

          ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားမွ အားေပးကူညီႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအတြက္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ROI တိုးခ်ဲ႕ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အစီအစဥ္သစ္ကို TCEB (Thailand Convention and Exhibition Bureau) မွ မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ MICE မွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္စပ္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ Thailand Convention and Exhibition Bureau (Publc Organization) ေခၚ TCEB သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျပပြဲမ်ားသို႔ လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈမႈအျပင္ အစည္းအေဝးပြဲႏွင့္ ခရီးသြားလာမႈဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္ပါတယ္။ TCEB ရဲ႕ ၂၀၁၉ ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ “Thailand: REDEFINE Your Business Events” ေအာက္မွာ စနစ္တက် ေရးဆြဲထားတဲ့ အစီအစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ ခရီးသြားလာေရး ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ခရီးစီစဥ္သူမ်ား ခရီးသြားလာမႈ အဆင္ေျပေစရန္၊ သက္ေသာင့္ သက္သာရွိေစရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ရလဒ္မ်ားရရွိေစရန္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

          “ဒီႏွစ္အတြင္း မႏၱေလးနဲ႔ ရန္ကုန္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ Thailand MICE Roadshow 2019 ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ TCEB က႑နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစဖို႔အတြက္ ဗ်ဴ႐ိုရဲ႕ တာဝန္ယူမႈကို ေပၚလြင္ေစမွာပါ။ ေဒသတြင္းမွာ MICE စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္ေစဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္သလို ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတဲ့ အခြင့္အလမ္းေတြကတစ္ဆင့္ ေဒသတြင္းလုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔၊ အေတြ႕အၾကံဳရေစဖို႔၊ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြရေစဖို႔၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုေတြ အပါအဝင္ ေဒသမ်ားစြာက အဓိကဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြအတြက္ ႊဃႏႀ ဟာ ပူးတြဲဖန္တီးသူ၊ လုပ္ဖာ္ကိုင္ဖက္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အဓိကေနရာမွာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ”လို႔ TCEB ရဲ႕  Senior Vice President ျဖစ္သူ Mrs. NichapaYoswee က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Facebook Comments

Menu