ေနရာသစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈျပပြဲ (၂၀၁၉)

          အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ဟိုတယ္၊ မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆုိင္ႏွင့္ အစားအစာ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ကိရိယာမ်ား၊ ေထာက္ကူပစ္ၥည္းမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ားအတြက္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပမည့္ ႏုိင္ငံတကာျပပြဲႀကီးျဖစ္သည့္ Food & Hotel Myanmar (FHMM) 2019 ကုိ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္မွ လာေရာက္ရန္ ပုိမုိလြယ္ကူသည့္ ေနရာသစ္ျဖစ္ၿပီး လံုေလာက္သည့္ ကားရပ္နားရန္ ေနရာမ်ားရွိေသာ Fortune Plaza တြင္ တည္ရွိသည့္ Myanmar Expo ခန္းမ၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔ မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အစားအစာႏွင့္ ဧည့္ခံႀကိဳဆုိမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပုိမုိျမင့္မားေသာ နည္းပညာမ်ားကုိ ရွာေဖြရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားလာေစရန္ အေကာင္းဆံုး ျပပြဲျဖစ္သည့္အျပင္ ေနာက္ဆံုးေပၚ နည္းလမ္းမ်ား၊ အၾကံဥာဏ္မ်ား၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာဆုိင္ရာ နည္းပညာမ်ားကုိ ျပသမည့္ပြဲလည္း ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ နည္း ပညာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၂၁ ႏုိင္ငံမွ ကုိရီးယား၊ စင္ကာပူ၊ အေမရိက၊ အိႏ္ၵိယႏွင့္ ဖိလစ္ပုိင္ႏုိင္ငံတို႔မွ ႏုိင္ငံတကာျပခန္းတြဲ (၅) ခန္းအပါအ၀င္ ပါ၀င္ျပသသူ ၁၀၀ ေက်ာ္တုိ႔က ႏုိင္ငံတကာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ ၂၅၀ ေက်ာ္ ျပသမည္ ျဖစ္သည္။

Facebook Comments

Menu