အာဟာရျပည့္စားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ နက္စေလျမန္မာမွ မီဒီယာမ်ားအား စက္႐ံုအတြင္း ေလ့လာႏိုင္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း အစီအစဥ္

          ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အာဟာရျပည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ နက္စေလျမန္မာက မီဒီယာမ်ားအား ဒဂံုစက္႐ံုအတြင္းေလ့လာႏိုင္ရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေလ့လာရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ မီဒီယာမ်ားကလည္း စက္႐ံုတြင္ လတ္တေလာ အသံုးခ်လ်က္ရွိေသာ နည္းပညာမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေလ့လာခြင့္ရခဲ့ၿပီး ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိသည့္ နက္စေလထုတ္ကုန္မ်ားကို ေသခ်ာတာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နက္စေလျမန္မာ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ လုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း ၾကည့္႐ႈေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

         နက္စေလက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဆံုးစက္႐ံုကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ရွိ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ကုန္အမွတ္ တံဆိပ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ NESCAFÉ၊ နက္စေလဝက္ဝံေမာ့မစ္ႏွင့္ MILO အမွတ္တံဆိပ္ သံုးခုကို နက္စေလျမန္မာစက္႐ံုတြင္ စတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ နက္စေလထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အဓိကက်ေသာ အာဟာရမ်ားႏွင့္ ျမင့္မားေသာ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးမ်ားရွိသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး အာဟာရဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ားကလည္း အရသာထိန္းခ်ဳပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္ တိက်ေသာကုန္ပစၥည္းအရည္ အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈ အစရွိသည့္ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးမ်ားကို ၾကပ္မတ္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္ကို ေလ့လာသိရွိခဲ့ပါသည္။

Facebook Comments