အစၥေရးႏိုင္ငံထြက္ လက္ဆတ္ေသာ သစ္သီးမ်ား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိ

Israeli_1

အစၥေရးႏိုင္ငံထြက္ လက္ဆတ္ေသာ သစ္သီးမ်ား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိ

Israeli_2           ၇- ၁-၂ဝ၁၆ အစၥေရးႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အစီအစဥ္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအရ အစၥေရးႏိုင္ငံထြက္ လက္ဆတ္ေသာ သစ္သီးမ်ား ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေၾကာင္း သံ႐ံုးမွတစ္ဆင့္ သိရသည္။ အစီအစဥ္ကို အစၥေရးႏိုင္ငံIsraeli Export Company Agroterra ႏွင့္City Mart  တို႔ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။

Facebook Comments