ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း အေျခခံအခ်က္မ်ား

 ယခင္လမွအဆက္

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre’’ ရဲ႕ “Myanmar Chefs Development Centre’’ မွာ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာေတာ့ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး ေသခ်ာစြာသိရွိထားရမယ့္ အသိပညာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွာ “စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း” (Menu) ဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါ တယ္။ စားေသာက္ဖြယ္မ်ိဳးစံုကို  စနစ္တက်အစီအစဥ္က်နစြာ ေဖာ္ျပေပးဖို႔ လိုအပ္သလို အစားအစာမ်ားရဲ႕ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ က်သင့္ေငြေဈးႏႈန္းမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း (Menu) မ်ားကို ျပင္ဆင္ရာမွာ စားဖိုမွဴးမ်ား အထူးသတိျပဳေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ (၃) ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း အေျခခံအခ်က္မ်ား။ (Compile a Basic Menu)  ႏွင့္  ပတ္သက္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ စတင္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလမွာေတာ့ “စားေသာက္ဖြယ္ စာရင္း (Menu)”မ်ားကို ျပင္ဆင္တဲ့အခါ အဓိကထားထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ (၃) ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းအေျခခံအခ်က္မ်ား။ (Compile a Basic Menu) ကို အဆံုးသတ္ေဖာ္ျပေပးသြားပါ့မယ္။

(ဃ) အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ား။ (Valuable Supplies)

          စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းတစ္ခုကို ျပင္ဆင္သည့္အခါ အဆိုးရြားဆံုး အခက္အခဲ ကေတာ့ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေသာ စားေသာက္ကုန္ ကုန္ၾကမ္းလံုးဝမရရွိႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၏ ရရွိႏိုင္ေသာ အခ်ိန္ရာသီ ကာလ မဟုတ္ျခင္း (သို႔) လံုးဝရရွိႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ ကုန္ၾကမ္းျဖစ္ေနျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ မိမိ လက္ရွိျပင္ဆင္ေနေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းကို ေသခ်ာစြာေလ့လာစံုစမ္းၿပီးမွ အစဥ္အျမဲ (သို႔) အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားအလိုက္ ရရွိႏိုင္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ထည့္သြင္းသင့္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အသားမ်ိဳးစံု၊ ငါးႏွင့္ ပင္လယ္စာမ်ိဳးစံု၊ အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္ျပင္ဆင္ထားရန္ အထူးလိုအပ္ ပါသည္။ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးသည္ အခ်ိန္ကာလရာသီအလိုက္ မွန္ကန္စြာ ရရွိပါက လတ္ဆတ္မႈရွိသလို ေဈးႏႈန္းလည္း ခ်ိဳသာတတ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အထူးသတိထားရမည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ မိမိ၏ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ဆိုင္၊ လုပ္ငန္း၏ တည္ေနရာႏွင့္ ရာသီဥတု၊ အျခားေသာ ထူးျခားအေျခအေနမ်ားအားလံုးကိုလည္း စားေသာက္ဖြယ္ စာရင္း ျပင္ဆင္သည့္အခါတြင္ လံုးဝထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကုန္းတြင္းပိုင္း၊ ေတာင္ေပၚေဒသ၊ ပင္လယ္အတြင္းရွိ ကြ်န္းမ်ား၊ သဲကႏၱာရ၊ ေရခဲေတာင္တန္းမ်ား စသည္ျဖင့္ သြားလာရန္ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အနည္းငယ္ ခက္ခဲေသာေနရာမ်ားျဖစ္ေနပါက မိမိအသံုးျပဳမည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားအား လြယ္ကူျမန္ဆန္ လတ္ဆတ္စြာ ရရွိႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိျပင္ဆင္ေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းမည့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ မိမိလုပ္ငန္း၏ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အစဥ္အျမဲေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္ရာသီကာလအလိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း လြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို ဦးစားေပးထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ၿပီး အေဝးမွ မွာယူရရွိႏိုင္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုလည္း လံုေလာက္စြာ ႀကိဳတင္မွာယူ သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းထားရန္ အထူးလိုအပ္ပါသည္။ မိမိ၏ တည္ေနရာေဒသထြက္ကုန္မ်ားသည္ ပိုမိုအရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ၿပီး ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာမႈကို အစဥ္အျမဲ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရပါမည္။

(င) အစားအစာမ်ား၏ သမမွ်တမႈရွိျခင္း။ (Balance Menu)

          စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ရာတြင္ အႀကီးမားဆံုး အခက္အခဲအျဖစ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ အရသာ အေပ်ာ့အျပင္းႏွင့္ ပမာဏအနည္းအမ်ား၊ အရည္အေသြးျမင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ား၏ ပမာဏႏွင့္ အရသာအေပ်ာ့အျပင္းတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေသခ်ာစြာ ျခံဳငံုစဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီးမွ ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ရပါမည္။ သမမွ်တမႈရွိစြာ ျပင္ဆင္ ထားေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းတြင္ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို မလိုအပ္ဘဲ ထပ္ခါ တလဲလဲ အသံုးမျပဳျခင္း၊ အလွဆင္ရန္ အသံုးျပဳေသာ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ အရြက္မ်ိဳးစံုတို႔ကို ထပ္ခါတလဲလဲ အသံုးမျပဳျခင္း၊ တြဲဖက္အစားအစာမ်ား၊ ကစီဓာတ္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ထပ္ခါတလဲလဲ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကိုလည္း အထူးသတိထား ေရွာင္ၾကဥ္ထားရပါမည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထမင္းျဖဴ၊ အာလူး၊ ပဲမ်ိဳးစံု၊ နံနံပင္၊ ပင္စိမ္း စသည္တို႔ကို ထပ္ခါတလဲလဲ ဟင္းလ်ာမ်ိဳးစံုတြင္ အသံုးမျပဳရပါ။ အထူးသျဖင့္ အစား အစာမ်ား၏ အနံ႔ႏွင့္ အရသာမ်ားသည္ မတူကြဲျပားၿပီး ဆင္တူေသာ အနံ႔အရသာမ်ား မျဖစ္ေစရပါ။ အနံ႔ အရသာ စံုလင္ၿပီး သမမွ်တေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျဖစ္ႏိုင္ရန္ အစဥ္ သတိထားရပါမည္။ ဟင္းလ်ာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ရာတြင္လည္း ခ်က္ျပဳတ္နည္းမ်ိဳးစံု အသံုးျပဳ ျပင္ဆင္ ခ်က္ျပဳတ္ထားေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အေၾကာ္၊ အျပဳတ္၊ အကင္၊ အေပါင္း စသည္ျဖင့္ ခ်က္နည္းစံုစြာ ထည့္သြင္း ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အထူးသတိျပဳ ျပင္ဆင္ရမည့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္တစ္ခုမွာ စားေသာက္ဖြယ္မ်ားကို အလွဆင္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမ်ားကို အစဥ္အျမဲ မွန္ကန္စြာ လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ထပ္ခါတလဲလဲအလွဆင္ပံု၊ ျပင္ဆင္ ခ်က္ျပဳတ္နည္း၊ အနံ႔အရသာမ်ား ကြဲျပားျခားနားမႈမရွိျခင္းတို႔ကို အထူးသတိျပဳ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရပါမည္။ (ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

          စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ (၃) ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း အေျခခံအခ်က္မ်ား။ (Compile a Basic Menu) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ  အေၾကာင္းအရာမ်ားကို  အေသးစိတ္ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္လမွာ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ “Myanmar Chefs Development Centre’’ MCDC, Yangon ရဲ႕ “Chef Education Page’’ မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာမို႔ ဆက္လက္အားေပးေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

          ‘‘Welcome to MCDC, Yangon”, “Be a Chef by Yourself’’ ‘‘See you next month’’.

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon. (M.C.D.C, Ygn:)

Facebook Comments