ေဈးကြက္တြင္ လတ္ဆတ္သီးႏွံ/ဟင္းရြက္မ်ား ထားသိုနည္းစနစ္ကို ေလ့လာျခင္း

ေဈးကြက္တြင္ လတ္ဆတ္သီးႏွံ/ဟင္းရြက္မ်ား ထားသိုနည္းစနစ္ကို ေလ့လာျခင္း

          အသီးအရြက္မ်ားသည္ ေန႔စဥ္ လူအမ်ားအျပားစားသံုးေနသည့္ အစားအစာျဖစ္ၾကသျဖင့္ အသီးအရြက္မ်ား၏ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္မႈအျပင္ စားသံုးျခင္း၌ ေဘးရန္ကင္းရွင္းေစမႈမွာ အလြန္ပင္အေရးပါလွေပသည္။ လတ္ဆတ္ေသာ အသီးအရြက္မ်ားမွ လူသားတိုင္းက်န္းမာဝေျပာေစဖို႔ သက္ေစာင့္ဓာတ္ျဖစ္သည့္ ဗီတာမင္ A ႏွင့္ C အျပင္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ သတၲဳအာဟာရဓာတ္ (ပိုတက္စီယမ္အစရွိသျဖင့္) တို႔ရရွိေစသည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ ေန႔စဥ္စားသံုးရပါမည္။

          ရာသီေပၚသီးႏွံမ်ား ေပါေပါမ်ားမ်ားထြက္ရွိေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးႀကီးသည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ စားသံုးသူမ်ားအလိုရွိတိုင္း စားသံုးႏိုင္ရန္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္မွာ –

(၁)     အခ်ိန္တိုအတြင္း လတ္ဆတ္သီးႏွံမ်ား စားသံုးသူလက္သို႔ အလ်င္အျမန္ ေရာက္ရွိႏိုင္ေရးႏွင့္

(၂)     ပိုလွ်ံ၍ က်န္ရွိေနသည့္သီးႏွံမ်ားကို နည္းပညာအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စားသံုးႏိုင္ရန္ သိုေလွာင္ သိမ္းဆည္းနိုင္ေရးတို႔ျဖစ္ပါသည္။

          နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ ပ်က္စီးသြားႏိုင္ေသာ အသီးအႏွံမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေနသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား၌ ျပဳလုပ္ေနသည့္ အတုယူရမည့္ နည္းမ်ိဳးစံုကို သိရွိေလ့လာရန္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အသီးအရြက္မ်ား ရိတ္သိမ္းခ်ိန္ေနာက္ပိုင္း အစီအမံ/အကာအကြယ္ျပဳျခင္း

(အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္ရန္နွင့္ အေလအလြင့္နည္းပါးေစရန္)


          ျပည္တြင္းရွိ ဟင္းရြက္ေဈးမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္ရာတြင္ ေတြ႕ရွိေနရသည့္ အေနအထားတခ်ိဳ႕မွာ –

(၁)     လတ္ဆတ္ေသာ သီးႏွံအမ်ားစုကို ေနေရာင္ျခည္ႏွင့္တိုက္႐ိုက္ (သို႔) သြယ္ဝိုက္ေသာ လမ္းေၾကာင္း၌ထားရွိၿပီး ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ဂ႐ုတစိုက္ကိုင္တြယ္မႈ မရွိျခင္း (ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ သတိမျပဳျခင္း၊ နားမလည္ျခင္း၊ အသိပညာနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္လည္း  ျဖစ္နိုင္ပါသည္။)

(၂)     တစ္ေနရာမွ အျခားတစ္ေနရာသို႔ (ဒိုင္မွ လက္လီေဈးသို႔) မည္သို႔မည္ပံု ေျပာင္းေရႊ႕သယ္ယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အသိဥာဏ္နည္းပါးျခင္း။

(၃)     မသိနားမလည္မႈေၾကာင့္ စားသံုးသူမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာေစသည့္ ပိုးသတ္ေဆး အၾကြင္းအက်န္ရွိေနေသာ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို စိုက္ခင္းမွ ယူေဆာင္လာ၍ ေရာင္းခ်ျခင္း။

(၄)     မိမိတို႔ေရာင္းခ်သည့္ သီးႏွံမ်ားအေရာင္တင္ရန္အတြက္ ခ်ည္ဆိုးေဆး (အနည္းဆံုး သံုးျခင္းျဖင့္ မ်ားမ်ားထိေရာက္ေစသည့္ဆိုးေဆးမ်ား) မ်ား အသံုးျပဳထားျခင္း။ ဥပမာ-မွ်စ္စို႔မ်ား အေရာင္ဆိုးထားျခင္းအျပင္ စိမ္းစားငါးပိ၊ င႐ုတ္သီးမႈန္႔ႏွင့္ နႏြင္းတို႔၌ အေရာင္ေရာေႏွာေရာင္းခ်ျခင္းတို႔ကို ေန႔စဥ္ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။

          ပတ္ဝန္းက်င္ ဗဟုသုတနည္းပါးသည့္ ဝယ္ယူစားသံုးသူမ်ားအတြက္ အလြန္ပင္ ထိခိုက္နစ္နာစရာျဖစ္သည့္အတြက္ ေဈးေရာင္းခ်ေနသူမ်ားႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ် ေသာဒိုင္မ်ားမွ အေရာင္းသမားမ်ားကို ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းအစားမ်ား ထုတ္လုပ္နည္း မ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပးရန္ အျမန္လိုအပ္ေၾကာင္း သံုးသပ္တင္ျပပါသည္။

♦        အရည္အေသြး ျမင့္ေစရန္ စီမံကိုင္တြယ္ျခင္း

♦        လတ္ဆတ္မႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း

♦        ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းျခင္း (ပိုးတြယ္မႈ၊ ဓာတုေဆးကပ္ၿငိမႈ)

♦        ရိတ္သိမ္းၿပီးမွ မပ်က္စီးရန္ အကာအကြယ္ျပဳျခင္း

♦        ကိုင္တြယ္မႈ အေလ့အက်င့္ (ေနႏြမ္း/ေလာင္၊ တြန္႔လိမ္၊ အနာတရ၊ ကြဲေၾက)

♦        သိုေလွာင္ထားရွိမႈ

♦        သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ

ေကာင္းမြန္၍ အရည္အေသြးျမင့္ လတ္ဆတ္ေသာ အသီးအရြက္မ်ား

          ေဖာ္ျပပါ အက်ဥ္းခ်ဳပ္တင္ျပမႈကို အိမ္ရွင္မမ်ား (ဝယ္ယူစားသံုးသူ)တို႔ သိရွိေစရန္ႏွင့္ မိမိႏွင့္နီးစပ္သူ အေရာင္းေဈးသည္မ်ားကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္သလို တျဖည္းျဖည္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ တစ္ဆင့္မွတစ္ဆင့္ ေျပာၾကားေဆြးေႏြးေပးမည္ဆိုပါက အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ အသီးအရြက္မ်ား စားသံုးရမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာ၍ ေရာဂါကင္းေသာဘဝကို လူတိုင္းပိုင္ဆိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

♦   စီစီဝင္း (Food)   ♦

Facebook Comments