အစားအစာႏွင့္ ယမကာ တြဲဖက္သံုးေဆာင္မႈပညာ

          မ်က္ေမွာက္ေခတ္ စီးပြားေရးေလာကတြင္ လုပ္ငန္းအေၾကာင္းေဆြးေႏြးမႈ အေတာ္မ်ားမ်ားကို Dinner စကားဝိုင္းမ်ားတြင္ စားေသာက္ရင္း ေျပာေလ့ရွိၾကသည္။ စားသံုးသည့္ ဟင္းလ်ာမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္ၿပီး ယမကာမ်ားကို မွာယူသံုးေဆာင္ၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ စားေသာက္ျခင္းအတတ္ပညာကို အေျခခံအားျဖင့္ နားလည္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

          အေနာက္တိုင္းႏိုင္ငံသားမ်ား ညစာစားသံုးရာတြင္ ခံတြင္းဖြင့္စာ၊ အသုပ္၊ ဟင္းခ်ိဳ၊ အဓိကဟင္းလ်ာျဖစ္ေသာ အသားတစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ အသားမ်ားၿပီးေနာက္ အခ်ိဳပြဲဟူ၍ အဆင့္ဆင့္စားသံုးေလ့ရွိၾကပါသည္။ ထိုအစားအစာမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီမည့္ ယမကာ မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေသာက္သံုးရပါသည္။

          ဦးစြာပထမ Aperitif ဟု ေခၚေသာ အစာစားလိုစိတ္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးေသာ အရသာခါးသည့္ ယမကာတစ္မ်ိဳးကို သံုးေဆာင္ေလ့ရွိပါသည္။ Fortified Wine တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ Sherry သို႔မဟုတ္ Vermouth ဟုေခၚေသာ Martini ႏွင့္ အလားတူ ယမကာမ်ိဳးကို အနည္းငယ္ေသာက္သံုးျခင္းျဖင့္ ခံတြင္းေျခာက္ေသြ႕မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အစားၿမိန္ေစပါသည္။ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ Champagne သို႔မဟုတ္ Sparkling Wine ႏွင့္ ညစာကို စတင္ေလ့ရွိပါသည္။

          ဟင္းလ်ာမ်ား စတင္သံုးေဆာင္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္တည္း တြဲဖက္ညီသည့္ ဝိုင္မ်ားကို စတင္မွာယူ ေသာက္သံုးၾကပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ ဟင္းလ်ာ၏ အရသာေလးပင္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး တြဲဖက္ညီႏိုင္မည့္ ဝိုင္ကို စဥ္းစားရပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ပထမပိုင္းတြင္ ငါး၊ ၾကက္သားစေသာ ေပါ့ပါးသည့္ အသားမ်ားကို စတင္သံုးေဆာင္ေလ့ ရွိၾကပါသည္။ ထို အျဖဴေရာင္အသားမ်ားသည္ ေပါ့ပါးေသာ Light Bodied အျဖဴေရာင္ဝိုင္ သို႔မဟုတ္ အနီေရာင္ဝိုင္ေပါ့မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္စားေသာက္ႏိုင္ပါသည္။

          ေလးပင္သည့္ အရသာရွိေသာ အနီေရာင္အသားမ်ား၊ ေတာေကာင္သားမ်ား၊ စတူးမ်ားသည္ ေလးပင္ပ်စ္ႏွစ္ေသာ Full Bodied ဝိုင္နီမ်ားႏွင့္ အလိုက္ဖက္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ ပ်စ္ႏွစ္ေသာ  Full Bodied အျဖဴေရာင္ဝိုင္ႏွင့္လည္း တြဲဖက္သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

          ဝိုင္တို႔၏ အရသာကို Dry (ခါးေသာ)၊ Acidity (ခ်ဥ္ေသာ)၊ Tannin (ဖန္ေသာ)၊ Sweetness (ခ်ိဳေသာ)၊ Fruit Character (သစ္သီးအရသာ) စသည္ျဖင့္ ခြဲခန္႔ သတ္မွတ္ ထားပါသည္။

          ေယဘုယ်အားျဖင့္ အရသာခ်ိဳေသာ အစားအစာမ်ားကို အခ်ိဳဓာတ္ကဲေသာ ဝိုင္ျဖင့္ တြဲဖက္သံုးေဆာင္မွ အဆင္ေျပပါမည္။ အငန္အရသာကို ခ်ိဳေသာဝိုင္ျဖင့္လည္း ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ပါသည္။ ဆီမ်ားၿပီး အီဆိမ့္ေသာ အစာမ်ားကို Acidity အခ်ဥ္ဓာတ္ကဲေသာ ဝိုင္မ်ားျဖင့္ ေျဖေလွ်ာ့တြဲဖက္ေသာက္သံုးရပါမည္။ အသားဓာတ္မ်ားေသာ ဟင္းလ်ာကို Tannin ဖန္ခါးေသာ ဝိုင္မ်ားျဖင့္ တြဲဖက္သံုးေဆာင္ျခင္းသည္ ပိုမိုအစားၿမိန္ေစေၾကာင္း မွတ္ထားရပါသည္။

          ငါးေပါင္းကဲ့သို ေပါ့ပါးႏူးညံ့သည့္ အသားဟင္းလ်ာအတြက္ Light Dry White Wine ျဖစ္ေသာ  Riesling, ခရင္မ္ေဆာ့စ္ႏွင့္ အီဆိမ့္ေသာအရသာရွိသည့္ ငါးဟင္းမ်ားအတြက္ Full Bodied Chardonnay, ခ႐ုႏွင့္ ပင္လယ္စာမ်ားအတြက္ Muscadet, Chablis, Sauvignon Blanc စေသာ အျဖဴေရာင္ဝိုင္မ်ား၊ ခရင္မ္ေဆာ့စ္ႏွင့္ခ်က္ထားေသာ ၾကက္သားအတြက္ Austrlian Reisling ႏွင့္ Chardonnay စေသာ ဝိုင္အျဖဴ၊ California Merlot ကဲ့သို႔ေသာ ဝိုင္အနီတို႔ႏွင့္  တြဲဖက္သံုးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဟင္းလ်ာ၏အရသာကို ပိုမိုၿမိန္ေစေၾကာင္း ခံစားရပါမည္။ ဝက္သားကဲ့သို႔ေသာ အသားကိုမူ စပ်စ္အရသာပိုၿပီး ဖန္ခါးဓာတ္ပိုေသာ သက္ႏု Piedmont rS Barbera, California မွ Zinfandel ဝိုင္နီမ်ားႏွင့္ လိုက္ဖက္ညီစြာ သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

          အမဲသားႏွင့္ Protein ဓာတ္ၾကြယ္ေသာ အသားမ်ားကိုမူ Cabernet Sauvignon ႏွင့္ Shiraz ကဲ့သို႔ေသာ ဖန္ခါးဓာတ္ပိုေသာ ဝိုင္မ်ားႏွင့္ စားေသာက္ပါက လိုက္ဖက္အညီဆံုး ျဖစ္ပါသည္။ အျဖဴေရာင္အသားမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေပါ့ပါးေသာ အစားအစာမ်ားကိုမူ ေပါ့ပါးၿပီး သစ္သီးအရသာပိုေသာ ဖန္ခါးဓာတ္နည္းသည့္ Beaujolais ႏွင့္ Bardolino ဝိုင္နီမ်ားက အေကာင္းဆံုး ပံ့ပိုးႏိုင္ပါသည္။

          ခရမ္းခ်ဥ္သီးပါဝင္ေသာ အီတလီအစားအစာမ်ားကိုမူ Acidity အခ်ဥ္အရသာကဲေသာ အီတလီ Red Wine မ်ားႏွင့္ တြဲဖက္သံုးေဆာင္ရန္ အသင့္ဆံုးျဖစ္သည္။ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ႏွင့္ အစပ္အရသာကဲေသာ အာရွဟင္းလ်ာမ်ားအတြက္မူ Australian Shiraz အနီေရာင္ဝိုင္ႏွင့္ Germany Riesling အျဖဴေရာင္ဝိုင္မ်ားႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုး တြဲဖက္သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

          အခ်ိဳပြဲမ်ားသံုးေဆာင္သည့္အခါ ခ်ိဳေသာအရသာရွိသည့္ Port Wine အျပင္ အစာေျခဖ်က္မႈကို ကူညီေပးႏိုင္ေသာ Brandy, အခ်ိဳအရသာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္စပ္ထားေသာ Liqueur ယမကာအခ်ိဳမ်ား သံုးေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သင္၏ ညစာကို လွပစြာ အဆံုးသတ္ေစႏိုင္သကဲ့သို႔ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအျဖစ္ ယံုၾကည္မႈအျပည့္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ေစေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

References:

Wine and Food (Exploring Wines & Spirits – WSET 2003, London)

The World of Encyclopedia of Wine – Stuar Walton (2002- London)

Wine form Grapes to Glass – Jens Priewe (1998-New York)

Facebook Comments