အစားအစာမ်ားကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီ ေရြးခ်ယ္စားသံုးလာျခင္း

by စီစီဝင္း  (Food) for Food Magazine

          ၂၁ ရာစု၏ အစာအာဟာရႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေခတ္သစ္အေတြးအေခၚမ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ လူတိုင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ယခင္အခ်ိန္မ်ား၌ အာဟာရျပည့္ဝေသာ အစားအစာ (Nutritious Food) ကိုသာ ေရြးခ်ယ္စားသံုးခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ေခတ္ကာလတြင္မူ အစားအစာမ်ားတြင္ မည္သို႔ေသာ ေရာဂါဘယမ်ားကို အကာအကြယ္ျပဳႏိုင္သလဲဆိုသည့္ အေတြးအျမင္ကို သိရွိလာသျဖင့္ မိမိအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစားအစာကိုသာစားသံုးဖို႔ ေျပာင္းလဲရည္မွန္းလာၾကပါသည္။

          က်န္းမာေရးစရိတ္မ်ား တစ္ေန႔တျခား ျမင့္မားလာသည့္အေလ်ာက္ စားေသာက္ ကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားကလည္း မိမိတို႔ထုတ္ကုန္မ်ားကို ခႏၶာကိုယ္အက်ိဳးျပဳေစေသာ (သို႔) က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳေစေသာ အစားအစာမ်ား (Functional Food) အျဖစ္ လူအမ်ားကို ဆြဲေဆာင္၍ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္လာၾကပါသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ Functional Food (FF) ကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ ကနဦးကာလတြင္ အာ႐ံုစိုက္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ Foods for Specified Use (FUFOSE) ဟူေသာအမည္ျဖင့္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။

          ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ FF ကို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း FF ဆိုသည္မွာ မူရင္းပါဝင္သည့္ အာဟာရဓာတ္အျပင္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳေသာပစၥည္းျဖစ္သည့္ (Phytochemicals)၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဇီဝအစြမ္းထက္ပစၥည္း (Bioactive Components) ပါဝင္သည့္ အစားအစာမ်ိဳးကို သတ္မွတ္ပါသည္။

          က်န္းမာမႈကို ျဖစ္ေစေသာအစာ (Healthy Food)  တြင္ အဆိုပါ FF ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္ အစားအစာမ်ား အဓိကပါဝင္သည္။ အာဟာရပညာကို သိရွိနားလည္သူမ်ားသာ၊ သို႔တည္းမဟုတ္ FF ႏွင့္ ေအာ္ဂဲနစ္အစားအစာမ်ားကို အကြ်မ္းတဝင္သိရွိၿပီး ျမင္သိ၊ ေတြ႕ရွိေနသူမ်ားတို႔သည္ ထိုအစားအစာမ်ားကို ဝယ္ယူစားသံုးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားစုေသာ စားသံုးသူမ်ား၏ အစားအစာေရြးခ်ယ္ပံုစံစနစ္မွာ ေအာက္ပါေဖာ္ျပထားသည့္ အတိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

          လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ခန္႔က ၾကက္ဥစားသံုးမႈသည္ အလြန္အမင္း က်ဆင္းသြားၿပီး အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားတြင္ ျပႆနာတစ္ရပ္အသြင္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ၾကက္ဥအတြင္း၌ Cholerol သူ မ်ားျပားစြာပါဝင္သည္ဟု ထင္ျမင္ခဲ့၍  အဝလြန္မႈအတြက္ စိုးရိမ္ခဲ့သည္ဟု read Digest တြင္ ေဆာင္းပါးမ်က္ႏွာဖံုး၌ ပါရွိလာပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ခန္႔ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး ယေန႔အခါတြင္ ဥမ်ားသည္ သဘာဝ၏ မူလက်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ အစားအစာ (Nature’s Original Functional Food) ဟု သတ္မွတ္လာခဲ့ၾကပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ-

၁။       အေကာင္းဆံုးေသာအရည္အေသြးျမင့္ ပ႐ိုတိန္းပါဝင္ေနျခင္း။

၂။       ကယ္လိုရီအနည္းငယ္သာေပးျခင္း။

၃။       အမွတ္သညာေကာင္းမြန္မႈကိုရရွိျခင္း (Choline ပါဝင္မႈ ၂၀ဝ၀ မီလီဂရမ္ ပါဝင္ေန၍)

၄။       Caroteniods ျဖစ္သည့္ Lutein ႏွင့္ Zeaxanthin ဓာတ္မ်ားပါဝင္၍ AMD ေရာဂါကိို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း။

၅။       ေသြးတြင္း Cholesterol ပါဝင္မႈကို မသက္ေရာက္ေစျခင္း။

၆။       ဗီတာမင္ B2 ပါဝင္ျခင္း။

၇။       ဗီတာမင္ K ပါဝင္ျခင္း။

၈။       ဆီလီနီယမ္သတၲဳဓာတ္ (ဓာတ္တိုးတားပစၥည္း) ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Facebook Comments