အစားအစာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတိုင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္မလြဲရန္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေျခခံ 5S က်င့္သံုးျခင္း

by စီစီ၀င္း (Food) for Food Magazine

          ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးအားလံုးထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈ (Total Quality Management – TQM) ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုပ္ငန္းခြင္၌ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္လာေသာ အဆင့္မ်ားျဖစ္လာရန္ 5S သည္ ကနဦးအစႏွင့္ အေျခခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။ 5S  အသံုးျပဳမႈသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ Henry Ford ဆိုသူသည္ အေမရိကန္တြင္ CANDO အစီအစဥ္၌ စတင္ခဲ့ပါသည္။ သန္႔ရွင္းမႈျပဳျခင္း၊ သပ္ရပ္စြာထားရွိျခင္း၊ စည္းကမ္းတက်ထားရွိျခင္းႏွင့္ အစဥ္ဆက္လက္ တိုးတက္ေစျခင္းတို႔ ပါဝင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဆိုပါနည္းလမ္းသည္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳး 5S အျဖစ္ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ Toyota ကားထုတ္လုပ္မႈစနစ္၌ Hiroyuki Hirano ဆိုသူေၾကာင့္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာခဲ့ပါသည္။

          လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုက 5S ကို က်င့္သံုးျခင္းျဖစ္ၿပီး ႀကီးက်ယ္ေသာ အက်ိဳးတရားမ်ား ရရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပိီး အထူးသျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးစြဲေနၾကပါသည္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ဝန္းက်င္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ေတြးျမင္မႈ နည္းစဥ္မ်ားလည္း တိုးတက္လာေစသည္ဟု အခိုင္အမာယံုၾကည္ၾကသျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Workplace Management) အျဖစ္ အသံုးျပဳပါသည္။

5S ဆိုတာ ဘာလဲ

          5S သည္ ဂ်ပန္စကား  ‘‘5S လံုးမွ ဆင္းသက္လာၿပီး အဂၤလိပ္စာလံုး  ‘‘5S မ်ိဳးႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ စကားလံုးေဖာ္ျပခ်က္၏ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။

5S ဦးတည္ခ်က္မ်ား

          Zero Changeover – ထုတ္ကုန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအေျပာင္းအလဲမရွိ

          Zero Defects –  ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္လံုးဝမရွိ (ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးျမင့္မႈ)

          Zero Waste – စြန္႔ပစ္ရျခင္း လံုးဝမရွိ (ေဈးႏႈန္းသက္သာမႈ)

          Zero Delays – ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ လံုးဝမရွိ (အခ်ိန္မီေပးပို႔နိုင္မႈ)

          Zero Injuries – အထိအခိုက္တစ္စံုတစ္ရာမရွိ (အႏၱရာယ္ကင္းေစမႈ)

          Zero Breakdown – အပ်က္အစီးလံုးဝမရွိ (ေကာင္းေသာထိန္းသိမ္းထားရွိမႈ)

          သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပံုစံမက်ျဖစ္ေနေသာ ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ 5S နည္းလမ္း (Good Housekeeping Technique) ျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ကို  ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သာဓကမ်ားျဖင့္ ေလ့လာတင္ျပပါသည္။

စီစီ၀င္း (Food)

Facebook Comments