လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အႏၲရာယ္ျဖစ္မည့္ အေျခအေနမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း

by Chef Sunny for Food Magazine

          ျမန္မာ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို ‘‘Myanmar Chefs Development Centre’’ ရဲ႕ ‘‘Chefs Education Page’’  မွာ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရွာင္ရန္ ၊ ေဆာင္ရန္မ်ားထဲမွ အခ်က္( ၃ ) မေတာ္တဆ အပူေလာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းနဲ ့အခ်က္ ( ၄ ) မေတာ္တဆ မီးေလာင္ျခင္းအႏၲရယ္မွ ကာကြယ္ျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။  ဒီလမွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေနၾကတဲ့အလႊာစံုမွ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အထူးသတိျပဳၾကရမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးနဲ ့ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ အခ်က္ (၅) လုပ္ငန္းခြင္သံုး စက္ကိရိယာမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွကာကြယ္ျခင္း၊ အခ်က္ (၆) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေျခေခ်ာ္လဲျခင္းအႏ္ၲရာယ္မွ ကာကြယ္ျခင္းနဲ႔ အခ်က္ (၇) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကာယအင္အား ျပင္းထန္စြာ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ မႏိုင္္၀န္မ်ားမျခင္း အႏၱရာယ္တို႔မွ ကာကြယ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး  ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၅)     လုပ္ငန္းခြင္သံုး စက္ကိရိယာ မ်ား၏အႏ္ၲရာယ္မွကာကြယ္ျခင္း

          (PREVENTING INJURIES FROM MACHINES & EQUIPMENT)

(က)    လုပ္ငန္းခြင္သံုး စက္ကိရိယာမ်ားအား အသံုးျပဳနည္း ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိဘဲ လံုး၀ အသံုးမျပဳသင့္ပါ။

( ခ )   စက္ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ လိုအပ္ေသာ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ အသံုးျပဳရမည့္ ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားအား  အျပည့္အ၀အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ဓားသြားပါေသာ စက္ကိရိယာမ်ားအား အသံုးမျပဳသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဓားသြားကို လံုး၀ ပိတ္ထားသင့္ပါသည္။

(ဂ)     စက္ကိရိယာမ်ား လည္ပတ္ေနစဥ္ႏွင့္ အစားအစာမ်ား ျပင္ဆင္ေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် လက္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဇြန္း၊ ေယာက္မတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္ထုတ္ျခင္း၊ ဖယ္ထုတ္ျခင္းမ်ား လံုး၀မလုပ္ရပါ။

(ဃ)    လွ်ပ္စစ္သံုး စက္ကိရိယာမ်ားအား သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖဳတ္တပ္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လိုပါက မီးခလုတ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ထားေသာ လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးမ်ားအား လံုး၀ျဖဳတ္ခ်ၿပီးမွ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

(င)     လွ်ပ္စစ္သံုး စက္ကိရိယာမ်ားအား အသံုးျပဳရန္ ဆက္သြယ္ရမည့္ လွ်ပ္စစ္၀ါယာႀကိဳးအား မီးခလုတ္တြင္ မဆက္သြယ္မီ မီးခလုတ္အား လံုး၀မီးပိတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(စ)     လွ်ပ္စစ္သံုး စက္ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မီးခလုတ္မ်ား၊ ၀ါယာႀကိဳးမ်ားကို မိမိ၏ လက္တြင္ ေရစိုေနခ်ိန္ႏွင့္ မိမိ၏ေျခေထာက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ ေရစိုေနခ်ိန္ (သို႔) ေရထဲ ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ လံုး၀မထိမကိုင္ရပါ။

(ဆ)    လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀တ္ဆင္ရေသာ ယူနီေဖာင္းမ်ားအား ေသသပ္၊ သပ္ရပ္စြာႏွင့္ အစအနမ်ား မထြက္ေနေအာင္၀တ္ဆင္သင့္ပါသည္။ မိမိ၏ ယူနီေဖာင္းမွ ထြက္ေနေသာ ႀကိဳးစ၊ ပိတ္စ၊ ခါးစည္းႀကိဳးတို႔အား စက္ကိရိယာပစ္ၥည္းမ်ားႏွင့္ မၿငိပါေစရန္ အထူးသတိထား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

(ဇ)     လုပ္ငန္းခြင္သံုး စက္ကိရိယာမ်ားအား မွန္ကန္ေသာေနရာႏွင့္ အသံုးျပဳနည္းမ်ားျဖင့္သာ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ၿပီး မွားယြင္းစြာအသံုးျပဳျခင္း ၊ အလြယ္လိုက္၍ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား လံုး၀မျပဳလုပ္ရပါ။

(စ်)     စက္ကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳ၍ အစားအစာမ်ားျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္မည္ဆိုပါက စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အိုးမ်ား၊ ဒယ္မ်ား၊ ဗန္းမ်ား  စသည္တို႔ကို ေသခ်ာစြာထည့္သြင္း၍ အသံုးျပဳရပါမည္။ အံ၀င္ကြင္က်မျဖစ္ဘဲ စက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ အသံုးျပဳမိပါက အစားအစာမ်ား ေမွာက္က်ျခင္း၊ စင္ထြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစတဲ့အတြက္ အထူးသတိထား လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

(၆)     လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေျခေခ်ာ္လဲျခင္းအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ျခင္း။

          (PREVITING SLIP & FALL)

(က)    လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေခ်ာ္လဲျခင္းအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ၾကမ္းျပင္ေပၚသို႔ မည္သည့္အရာမဆို ဖိတ္စင္ခဲ့ပါက ခ်က္ခ်င္းေျခာက္ေသြ႕ေစရန္ သန္႔ရွင္းမႈ ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

(ခ)     ၾကမ္းျပင္ေပၚသို ့ဖိတ္စင္က်ေနေသာ ဆီ၊ ေရႏွင့္ အျခားပစၥည္းမ်ားကို သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ရန္အခ်ိန္ ခ်က္ခ်င္းမရပါက မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဆားျဖင့္ ဦးစြာပတ္ျဖန္းထားရပါမည္။ ဆားပတ္ထားျခင္းျဖင့္ မေတာ္တဆနင္းမိၿပီး ေျခေခ်ာ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဂ)     လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ လူေလွ်ာက္လမ္းမ်ားႏွင့္ ေလွကားအတတ္အဆင္းမ်ားတြင္ သန္႔ရွင္းေျခာက္ေသြ႕ေနေစရန္ႏွင့္ အမႈိက္မ်ား၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အျခားမလိုအပ္ေသာ မည္သည့္အရာ၀တၳဳမ်ားကိုမွ မရွိေနေစရန္ အထူးသတိျပဳလုပ္ေဆာင္ ရပါမည္။

(ဃ)    မိမိသယ္ေဆာင္ရမည့္ ပစ္ၥည္း၊ အစားအစာ၊ အရာ၀တ္ၳဳသည္ မိမိ၏ ေရွ႕ႏွင့္ ေျခလွမ္းတို႔အား ေကာင္းစြာမျမင္ရပါက တစ္ဦးတည္း သယ္ေဆာင္ျခင္း လံုး၀မလုပ္သင့္ပါ။ လက္တြန္းလွည္း (သို႔) အျခား လူတစ္ဦး၏ အကူအညီ ရယူလုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

(င)     လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မည္သည့္အေၾကာင္းႏွင့္မွ် ေျပးလႊားျခင္း၊ ေဆာ့ကစားျခင္း၊ ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ကစားျခင္းမ်ား မျပဳရပါ။ ျမန္ျမန္ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္သာ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။

(စ)     လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အစားအစာႏွင့္ အရာ၀တၳဳမ်ား သိုေလွာင္ထားရွိေသာ ျမင့္မားေသာ စင္ျမင့္မ်ား၊ ျမင့္မားေသာ စက္ကိရိယာမ်ားအား ယူငင္ရန္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္လိုပါက ေကာင္းမြန္ခိုင္မာေသာ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အလူမီနီယံေလွကားမ်ားကိုသာ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ ထိုင္ခံုမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္းေသတ္ၱာမ်ားအား အဆင့္ဆင့္ျပဳလုပ္၍ အျမင့္မ်ားသို ့ တတ္ေရာက္ျခင္း လံုး၀မျပဳလုပ္ရပါ။

(၇)     လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကာယအင္အား ျပင္းထန္စြာ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ မႏိုင္္၀န္မ်ားမျခင္း အႏၲရာယ္တို႔မွ ကာကြယ္ျခင္း။

          (PREVITING STRAINS & INJURIES FROM LIFTING)

(က)    လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေလးခ်ိန္မ်ားေသာ အရာ၀တ္ၳဳမ်ားအား မခ်ီသည့္အခါမ်ားတြင္ မ္ိမိ၏ ဒူးကိုေကြးၫြတ္၍ ခါးကိုဆန္႔ထားၿပီး မိမိ၏ေျခေထာက္ႂကြပ္သားမ်ားအား အသံုးျပဳအားထားၿပီး မခ်ီရပါမည္။  မိမိ၏ ခါးကို လံုး၀ကုန္း၍ မခ်ီျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။ခါးနာေရာဂါႏွင့္ ခါးျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ျခင္းအႏၲရာယ္မ်ား ရရွိႏုိင္ပါသည္။

(ခ)     လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အေလးခ်ိိန္မ်ားေသာ အရာ၀တ္ၳဳမ်ားအား သယ္မေနခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ခါးကို လံုး၀လွည့္မိျခင္း၊ ေစာင္းမိျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရပါ။ မိမိ၏ ေျခေထာက္ ႏွင့္ ေျခလွမ္းမ်ားကိုလည္း လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈရွိေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး ႐ွဴးဖိနပ္မ်ား၊ စလစ္ မျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဖိနပ္မ်ား အသံုးျပဳရန္ႏွင့္ မိမိ၏ေျခလွမ္းမ်ားကို ေသခ်ာစြာ ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ ျမင္ကြင္းကို ရွင္းလင္းစြာ ျမင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။

(ဂ)     အေလးခ်ိန္မ်ားေသာ အရာ၀တ္ၳဳမ်ားအား အလွမ္းေ၀းေသာေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသယ္ယူရာတြင္ လက္တြန္းလွည္းကို အသံုးျပဳ၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားလူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏  အကူအညီရယူ၍ေသာ္လည္းေကာင္း သယ္ယူရပါမည္။

           အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အခ်က္ (၅) လုပ္ငန္းခြင္သံုး စက္ကိရိယာမ်ား၏ အႏၲရာယ္မွကာကြယ္ျခင္း ၊ အခ်က္ (၆) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေျခေခ်ာ္လဲျခင္းအႏ္ၲရာယ္မွကာကြယ္ျခင္းနဲ႔ အခ်က္ (၇) လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ကာယအင္အား ျပင္းထန္စြာအသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ မႏိုင္္၀န္မ်ားမျခင္း အႏၲရာယ္တို႔မွ ကာကြယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ လေတြမွာလည္း “Myanmar Chefs Developments Centre” မွ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပေန က်ျဖစ္ေသာ “Chef Education Page” တြင္ ၀င္ေရာက္ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

“Be a Chef by yourself ”  Welcome to MCDC, Yangon “see you next month”.

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon.

Facebook Comments

Menu