မေတာ္တဆ အပူေလာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ မေတာ္တဆ မီးေလာင္ျခင္းအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ား

by Chef Sunny for Food Magazine

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Center’’ ရဲ႕ “Chefs Education Page’’ မွာ လစဥ္ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း (၁) စနစ္က်ၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ျခင္း။ (၂) မေတာ္တဆ ထိခိုက္ရွနာျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းတို႔ကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလမွာေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ အလႊာစံုမွစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အထူးသတိျပဳၾကရမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေျခခံ အခ်က္အလက္မ်ားထဲမွ အခ်က္ (၃) မေတာ္တဆ အပူေလာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းနဲ႔ အခ်က္ (၄) မေတာ္တဆ မီးေလာင္ျခင္းအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ျခင္းတို႔နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

၃။     မေတာ္တဆ အပူေလာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း။ (PREVENTING BURNS)

(က)    အစားအစာမ်ားျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္္သည့္ မီးဖိုအတြင္းရွိ အိုးမ်ား၊ ဒယ္အိုးမ်ား၏ လက္ကိုင္ကြင္း၊ လက္ကိုင္႐ိုးမ်ားအား အစဥ္အျမဲ ပူေလာင္ေနသည္ဟု သတိျပဳထားရပါမည္။ ေသခ်ာစြာ စမ္းသပ္ ကိုင္တြယ္ျခင္းမျပဳဘဲ လက္ဗလာျဖင့္ သတိလက္လြတ္အိုးလက္ကိုင္ကြင္းမ်ား၊ လက္ကိုင္႐ုိးမ်ားကို လက္ႏွီး (သို႔) လက္ခုမပါဘဲ မဆုပ္ကိုင္မိေစရန္ သတိထားရပါမည္။

(ခ)     ပူေနေသာအိုးမ်ား၊ ဒယ္မ်ား၏ လက္ကိုင္မ်ားကို ေျခာက္ေသြ႕ေသာ လက္ႏွီး ၊ လက္ခုမ်ားျဖင့္သာ ကိုင္တြယ္ မယူ ေရႊ႕သယ္ျခင္းမ်ားျပဳသင့္ပါသည္။ စိုထိုင္းေနေသာ (သို႔) ေရစိုေနေသာ လက္ႏွီး၊ လက္ခု၊ လက္အိတ္မ်ားျဖင့္ မကိုင္တြယ္သင့္ပါ။စိုထိုင္းေနေသာ လက္ႏွီး ၊ လက္ခုမ်ားသည္ အပူႏွင့္ ထိေတြ႕ေသာအခါ ေရေႏြးေငြ႕အျဖစ္ ကူးေျပာင္းျခင္း အလြန္ျမန္ဆန္ေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ လက္မ်ားကို အလြယ္တကူ အပူေလာင္ႏိုင္ပါသည္။

( ဂ )   အပူကူးဆက္ေနေသာ အိုးမ်ား၊ ဒယ္မ်ား၏ လက္ကိုင္မ်ားကို မီးဖိုေဆာင္အတြင္းရွိ လူ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားႏွင့္ လြတ္ကင္းေအာင္ ဖယ္ေရွာင္ထားရပါမည္။ အိုးမ်ား၊ ဒယ္မ်ား၏ လက္ကိုင္ မ်ားကို မီးဖိုမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕သံုးမီးဖိုမ်ား၏ မီးညြန္႔မ်ားေၾကာင့္ မေတာ္တဆ ထိေတြ႕မိပါက အပူေလာင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ မစမ္းသပ္ၾကည့္ဘဲ ဆုပ္ကိုင္မိပါက အပူေလာင္ႏိုင္ ပါသည္။

(ဃ)    အစားအစာမ်ားကို ေၾကာ္ခ်က္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဒယ္အိုးမ်ား၊ အိုးမ်ား လိုသည္ထက္ ပိုမိုျပည့္လွ်ံေအာင္ထည့္၍ ေၾကာ္ခ်က္ျခင္းမျပဳသင့္ပါ။ ဖိတ္စင္ျခင္း၊ ေမွာက္က် ျခင္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အပူေလာင္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

(င)     ခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္ျဖစ္ေစ၊ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီးေသာ အစားအစာမ်ားကိုျဖစ္ေစ မိမိတစ္ေယာက္တည္း၏ အင္အားျဖင့္ မႏိုင္ဝန္ျဖစ္ေနပါက အျခားသူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၏ အကူအညီကို မျဖစ္မေနရယူၿပီး ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။ မႏိုင္သည့္ဝန္အား တစ္ဦးတည္းေဆာင္ရြက္ျခင္းေၾကာင့္ ဖိတ္စဥ္ ေမွာက္က်ၿပီး အပူေလာင္ျခင္းအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(စ)     အစားအစာမ်ားခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္အတြင္း အိုးအဖံုးမ်ား၊ ဒယ္အဖံုးမ်ားအား ဖြင့္ဟျခင္းျပဳမည္ဆိုပါက အဖံုးအား မိမိႏွင့္ဆန္က်င္ဘက္ ေဝးရာဘက္သို႔ ဦးတည္ၿပီး မိမိရရ ဖြင့္ဟေပးသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ မိမိဘက္သို ့ဖြင့္ဟမိပါက ေရေႏြးေငြ႕ေလာင္ျခင္း အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဆ)    အစားအစာမ်ားအား ေရေႏြးေငြ႕သံုးၿပီး ခ်က္ျပဳတ္သည့္ ကိရိယာမ်ားအသံုးျပဳပါက ေရေႏြးေငြ႕သံုး ကိရိယာ၏ တံခါးအား ဖြင့္သည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေသခ်ာစြာဂ႐ုစိုက္ၿပီး အတြင္းမွထြက္လာမည့္ ေရေႏြးေငြ႕အား ဦးစြာတံခါးကို အနည္းငယ္သာဖြင့္ဟ၍ ေရေႏြးေငြ႕မ်ားထုတ္ေစၿပီးမွ တံခါးကို လိုအပ္သေလာက္ဖြင့္ဟရပါမည္။ ေရေႏြးေငြ႕သံုးကိရိယာ (Compartment Steamers) ၏ တံခါး ကို တစ္ခ်ိန္တည္းဆြဲဖြင့္ပါက ေရေႏြးေငြ႕မ်ား အရွိန္ျဖင့္ကန္ထြက္လာၿပီး ျပင္းထန္ေသာ ေရေႏြးေငြ႕ အပူေလာင္ျခင္း အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

( ဇ )   ဓာတ္ေငြ႕သံုး (ဂက္စ္) မီးဖိုမ်ား၊ ေပါင္းဖိုမ်ားအား မီးစတင္ညႇိသည့္ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ဓါတ္ေငြ႕ ယိုစိမ့္မႈရွိမရွိ ေသခ်ာစြာ ေလဝင္ေလထြတ္ေကာင္းစြာျပဳၿပီးမွ မီးစတင္ညိႇသင့္ပါသည္။ ေလဝင္ ေလထြတ္ေကာင္းစြာမျပဳမိဘဲ မီးညိႇမိပါက ဓာတ္ေငြ႕ယိုစိမ့္မႈေၾကာင့္ မီးေလာင္ျခင္းႏွင့္ မီးဟပ္ျခင္း မ်ားေၾကာင့္ အပူေလာင္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(စ်)     ဓာတ္ေငြ႕သံုးမီးဖိုမ်ား၊ ေပါင္းဖိုမ်ားအား မီးညိႇသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မီးျခစ္၊ ဂန္းမီးျခစ္မ်ားကို ဦးစြာမီးျခစ္ၿပီးမွ မီးဖို၊ ေပါင္းဖို၏ ဓာတ္ေငြ႕ခလုတ္မ်ားကို ဖြင့္ရပါမည္။ ဓာတ္ေငြ႕သံုးမီးဖို၊ ေပါင္းဖိုမ်ား၏ ခလုတ္မ်ားကို ဦးစြာဖြင့္ၿပီးမွ မီးျခစ္ကို ျခစ္မိပါက မီးဟပ္ေလာင္ျခင္းအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေစ ႏိုင္ပါသည္။

(ည)    မီးဖိုေဆာင္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာ စားဖိုမွဴးမ်ားအားလံုးသည္ ရင္ႏွစ္ထပ္ပံုစံ စားဖိုမွဴးဝတ္စံု (Double Breasted Chef Jacket) မ်ားကိုသာ ဝတ္ဆင္သင့္ပါသည္။ ရင္ႏွစ္ထပ္ပံုစံ စားဖိုမွဴးဝတ္စံုမ်ားသည္ အစားအစာႏွင့္ ဆီပူမ်ား၊ ေရေႏြးေငြ႕အပူမ်ား၊ ေရေႏြးပူမ်ား စဥ္ထြက္ ဖိတ္စဥ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ အပူေလာင္ျခင္းအႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

(ဋ)     မီးဖိုေဆာင္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကေသာစားဖိုမွဴးမ်ားအားလံုးသည္ မိမိ၏ ေျခေခ်ာင္းမ်ား ႏွင့္ ေျခဖဝါးမ်ား၊ ေျခခံုမ်ားအား ဆီပူ၊ ေရေႏြးပူ၊ ေရေႏြးေငြ႕အပူမ်ား အပူေလာင္ျခင္းအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ငန္းခြင္သံုး လံုျခံဳစိတ္ခ်ရသည့္ သားေရဖိနပ္ ေရွ႕ဦးအပိတ္ပံုရွိၿပီး ေခ်ာ္ျခင္း၊ စလစ္ျဖစ္ျခင္းလံုးဝမရွိေသာ ႐ွဴးဖိနပ္ (Safety Shoes) မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳဝတ္ဆင္သင့္ပါသည္။

(ဌ)     အစားအစာမ်ားကို ဆီအပူတြင္ေၾကာ္ခ်က္မည္ဆိုပါက မေၾကာ္ခ်က္မီ ေရစင္ေအာင္ သုတ္ၿပီးမွ ေၾကာ္ခ်က္သင့္ပါသည္။ အကယ္၍ ေရစင္ေအာင္မျပဳလုပ္ဘဲ ဆီပူထဲသို႔ ထည့္ေၾကာ္ခ်က္မိပါက ဆီပူူေလာင္ျခင္းအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဍ)     အစားအစာမ်ားကို ဆီပူအတြင္းေၾကာ္ခ်က္ရာတြင္ မိမိ၏ဆန္႔က်င္ဘက္လားရာဘက္သိုု႔ အစားအစာမ်ားကို ဦးတည္ထည့္ ေၾကာ္ေပးသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္ဘက္သို႔ဦးတည္ၿပီး ထည့္ေၾကာ္မိပါက ဆီပူမ်ား လြင့္စင္ၿပီး ဆီပူေလာင္ျခင္း အႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဎ)     ဆီေၾကာ္ကန္မ်ား၊ ဆီပူျဖင့္ ေၾကာ္ခ်က္ေသာ အိုးမ်ား၊ ဒယ္မ်ား၏ အနီးတြင္ ေရႏွင့္ အရည္မ်ိဳးစံုတို႔အား မထားသိုသင့္ပါ။ ဆီပူကန္မ်ား၊ ဆိီပူအိုးႏွင့္ ဒယ္မ်ားအတြင္းသို႔ ေရႏွင့္ အရည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳး ဖိတ္စဥ္သြားခဲ့ပါ အလြန္လ်င္ျမန္ၿပီး အရွိန္အဟုန္ျပင္းထန္ေသာ ဆီပူႏွင့္ ဆီေငြ႕အပူေလာင္ျခင္း အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

(ဏ)    စားဖိုေဆာင္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကသည္ စားဖိုမွဴးမ်ားအားလံုးသည္ ပူေလာင္ေနေသာ အိုးမ်ား၊ ဒယ္မ်ား၊ အစားအစာအပူမ်ား၊ ျပဳတ္ရည္ပူမ်ား၊ ဆီပူမ်ားအား သယ္ေဆာင္လာပါက မိမ္ိေရွ႕ရွိအျခားသူမ်ားအား က်ယ္ေလာင္စြာ အသံျပဳအသိေပးၿပီး သယ္ေဆာင္သင့္ပါသည္။ အလားတူစြာပင္ ပူေလာင္ေသာ အရာမ်ားကို သယ္ေဆာင္ေနေသာ သူတစ္ဦး၏ ေနာက္တြင္ မိမိရွိေနခဲ့လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာ္တက္လိုလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း က်ယ္ေလာင္စြာ အသံျပဳအသိေပးၿပီးမွ ေက်ာ္တက္ျခင္း၊ ကပ္လိုက္ျခင္းမ်ား ျပဳသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ မေဆာင္ရြက္မိပါက အပူေလာင္ျခင္း အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

(တ)    ပူေသာပန္းကန္မ်ား၊ အစားအစာမ်ား အထူးသျဖင့္ အလြန္ပူေသာ ပန္းကန္မ်ားအား ဧည့္ခန္းေဆာင္ဝန္ထမ္းမ်ား (Waiters & Waitress/Service Stuffs) မ်ားအား ေသခ်ာစြာ အသိေပး ရပါမည္။ အကယ္၍ အသိမေပးမိပါက ဧည့္ခန္းေဆာင္ဝန္ထမ္းႏွင့္ စားသံုးသူဧည့္သည္မ်ားအား အပူေလာင္ျခင္းအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

(၄)    မေတာ္တဆ မီးေလာင္ျခင္း အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ျခင္း (PREVENTING FIRE/FIRE SAFETY)

(က)    မီးေလာင္ျခင္းအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ၿငိႇမ္းသတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္ မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ား၊ မိီးသတ္ေဆာင္မ်ား၊ မီးသတ္ကိရိယာမ်ားထားရွိသည့္ ေနရာမ်ားအား ေသခ်ာစြာ သိရွိထားရပါမည္။

(ခ)     မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားအား မည္သည့္မီးအမ်ိဳးအစားအား ၿငိႇမ္းသတ္သည့္ ေဆးဘူးျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာစြာသိရွိထားရန္လည္း အထူးလိုအပ္ပါသည္။ မွန္ကန္ေသာ မီးသတ္ေဆးဘူးႏွင့္ ၿငိႇမ္းသတ္ ရမည့္ မီးအမ်ိဳးအစား မွန္ကန္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ မွားယြင္းစြာ အသံုးျပဳမိပါက မီးကို ပိုမိုအားေကာင္းေစျခင္း၊ မီးမ်ားကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစျခင္းအႏၲရာယ္မ်ားျဖစ္ေစပါသည္။

(ဂ)     မီးသတ္ေဆးဘူးမ်ားတြင္ မည္သည့္မီးအမ်ိဳးအစားအား ၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္သည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ျမင္သာ ထင္ရွားစြာ ေရးသားေဖာ္ျပထားရပါမည္၊ မီးအမ်ိဳးအစားအလိုက္ အေျခခံအားျဖင့္ (၃) မ်ိဳး ခြဲျခားထားပါသည္။

          (၁)     ပထမ မီးအမ်ိဳးအစား (Class – A Fire) သစ္သားမ်ား၊ စာရြက္စားတမ္းမ်ား၊ အဝတ္အထည္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သာမန္အားျဖင့္ မီးဆြဲေလာင္ႏိုင္ေသာ အရာဝတၴဳမ်ားေၾကာင့္ ေလာင္ကြၽမ္းေသာ ပထမ မီးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

          (၂)     ဒုတိယ မီးအမ်ိဳးအစား (Class – B Fire) အရည္မ်ိဳးစံု၊ အဆီမ်ိဳးစံု၊ ေလာင္စာဆီမ်ိဳးစံု၊ အဆီခဲမ်ိဳးစံု၊ အရည္ေပ်ာ္ႏိုင္ေသာ အစိုင္အခဲမ်ိဳးစံုေၾကာင့္ ေလာင္ကြၽမ္းေသာ ဒုတိယမီး အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

          (၃)     တတိယမီးအမ်ိဳးအစား (Class – C Fire) လွ်ပ္စစ္သံုး ကိရိယာမ်ား၊ မီးခလုပ္မ်ား၊ မီးႀကိဳးမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေၾကာင့္ ေလာင္ကြၽမ္းေသာ တတိယမီးအမ်ိဳးအစားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

(ဃ)    ဆီႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ေလာင္ကြၽမ္းေသာ ဒုတိယမီးအမ်ိဳးအစားႏွင့္ တတိယမီးအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖင့္ ေလာင္ကြၽမ္းပါက ေရႏွင့္ ပထမ မီးအမ်ိဳးအစား (Class – A Fires) မီးသတ္ေဆးဘူးျဖင့္ လံုးဝ (လံုးဝ) မၿငိႇမ္းသတ္ရပါ။ အကယ္၍ ေရျဖင့္ၿငိႇမ္းသတ္မိပါက မီးမ်ားကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစၿပီး မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈကို ပိုမိုအားေကာင္းေစႏိုင္ပါသည္။

(င)     မီးဖိုေပၚတြင္ ႐ုတ္တရက္ေလာင္ကြၽမ္းေသာမီးမ်ားကို ဆား (သို ့) ဟင္းခ်က္ဆိုဒါ / စားဆိုဒါ (Salt & Baking Soda) မ်ားမ်ားျဖင့္ ပတ္ဖံုးၿပီး မီးၿငိႇမ္းသတ္ႏိုင္ပါသည္။

(စ)     စားဖိုေဆာင္အတြင္းရွိ မီးခိုးေခါင္တိုင္မ်ား၊ ေပါင္းမိုးမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မီးဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာမ်ားအား ဆီႏွင့္ အဆီမ်ိဳးစံု ကပ္ညိျခင္း မရွိေစရန္ အထူးဂ႐ုျပဳ သန္႔ရွင္းထားရပါမည္။ အကယ္၍ မီးခိုးေခါင္းတိုင္မ်ားႏွင့္ မီးဖိုအတြင္းရွိ ကိရိယာမ်ားတြင္ ဆီႏွင့္ အဆီမ်ိဳးစံု ကပ္ညိေနပါက အလြယ္တကူ မီးေလာင္ျခင္း အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

(ဆ)    မီးဖိုေပၚတြင္ ဆီပူမ်ားအား သတိလက္လြတ္ မီးဖြင့္အပူေပးထားျခင္းမ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္သင့္ပါ။ ဆီႏွင့္ အဆီမ်ိဳးစံုတို႔သည္ လိုအပ္သည္ထက္ အပူေပးျခင္းျပဳပါက မီးေလာင္ျခင္းကို ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။

(ဇ)     မီးဖိုေဆာင္အတြင္း လံုးဝ (လံုးဝ) ေဆးလိပ္မေသာက္ရပါ။ သတ္မွတ္ထားသည့္ မီးဖိုေဆာင္၏ အျပင္ဘက္ မီးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းျပဳရပါမည္။ မီးစြဲေလာင္ေနေသာ ေဆးလိပ္ (သို႔) ေဆးလိပ္တိုမ်ားကို သတိမဲ့စြာ မစြန္႔ပစ္၊ မခ်န္ထားရပါ။ ေဆးလိပ္မီးသည္ မီးေလာင္ျခင္းကို မၾကာခဏ ေပါ့ဆမီးအျဖစ္ ေလာင္ကြၽမ္းျခင္းမ်ား ျဖစ္ေစပါ သည္။

(စ်)     မီးေလာင္ျခင္း အခ်က္ျပေခါင္းေလာင္းသံၾကားရပါက အခ်ိန္ရခဲ့မည္ဆိုလွ်င္ မီးဖိုေဆာင္အတြင္းရွိ ဓာတ္ေငြ႕သံုးကိရိယာမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္သံုးကိရိယာမ်ားအား မီးပိတ္ျခင္း၊ ဓာတ္ေငြ႕အိုးပိတ္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးမွ မီးဖိုေဆာင္မွ ထြတ္ခြာသင့္ပါသည္။

(ည)    မီးေလာင္ျခင္းျဖစ္ေပၚသည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ မီးေလာင္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ မီးခံတံခါး မ်ားကို အျမဲသတိျပဳ ပိတ္္ထားရပါမည္။ အေရးေပၚထြက္ေပါက္မ်ားႏွင့္ ေလွကားမ်ားအား မည္သည့္အရာဝတၳဳမ်ားက ပိတ္ဆို႔ေနျခင္း၊ သြားလာရန္ ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာေနျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ အထူးသတိျပဳေဆာင္ရြက္ ထားသင့္ပါသည္။

                   အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားျဖစ္သည့္ အခ်က္ (၃) မေတာ္တဆ အပူေလာင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္းနဲ႔ အခ်က္ (၄) မေတာ္တဆ မီးေလာင္ျခင္းအႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္လေတြမွာ လည္း “Myanmar Chefs Developments Centre’’ မွ လုပ္ငန္းခြင္သံုး အသိပညာ၊ အတတ္ ပညာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပေနၾကျဖစ္ေသာ ‘‘Chef Education Page’’ မွာ ဝင္ေရာက္ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ‘‘Be a Chef by yourself’’ Welcome to MCDC, Yangon ‘‘See you next month’’.

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon.

Facebook Comments