စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အသိပညာမ်ား (၂)

by Chef Sunny for Food Magazine

(ယခင္လမွ အဆက္)

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre” ရဲ႕ “Chefs Education Page” မွာ လစဥ္ ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာေတာ့ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး ေသခ်ာစြာ သိရွိထားရမယ့္ အသိပညာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွာ “စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း” (Menu) ဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္မ်ိဳးစံုကို စနစ္တက်အစီအစဥ္က်နစြာ ေဖာ္ျပေပးဖို႔ လိုအပ္သလို အစားအစာမ်ားရဲ႕ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ က်သင့္ေငြေဈးႏႈန္းမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း (Menu) မ်ားကို ျပင္ဆင္ရာမွာ စားဖိုမွဴးမ်ား အထူးသတိျပဳေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ (၂) စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းအား ေဖာ္ျပပံုအစီအစဥ္။ (Menu Sequence) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလမွာေတာ့ “စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း (Menu)” မ်ားကို ျပင္ဆင္တဲ့အခါ အဓိက ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖစ္တဲ့ (၃) ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း အေျခခံအခ်က္မ်ား။ (Compile a Basic Menu) ကို ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။

(၃)    ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း အေျခခံအခ်က္မ်ား။

        (Compile a Basic Menu)

          စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းကို ျပင္ဆင္ျခင္းဟာ အစားအစာျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ တည္ခင္းေရာင္းခ်ျခင္းအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူမ်ားအားလံုးအတြက္ အထူးအေရးပါေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္တဲ့အခါ လံုေလာက္ေသာ အခ်ိန္ေပးရန္၊ ဂ႐ုတစိုက္ျဖင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ စားခ်င္စဖြယ္ အႏုပညာေျမာက္ေအာင္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အေျခခံၿပီး  ျပင္ဆင္ဖို႔ လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ စားသံုးသူအမ်ားစုအေနနဲ႔ အေသအခ်ာ မသိႏိုင္တဲ့ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းရဲ႕ ၿပီးျပည့္စံုမႈ၊ အရသာညီမွ်မႈေတြကို စားသံုးသူေရွ  ့မခ်ျပမီ အေသအခ်ာျပင္ ဆင္ထားဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း တစ္ခုျဖစ္လာ ဖို႔အတြက္ အစားအစာျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္သူ စားဖိုမွဴးမ်ားသက္သက္သာ ျပင္ဆင္လို႔ မျပည့္စံုႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆိုင္မန္ေနဂ်ာ၊ F & B Manager ကဲ့သို႔ အစားအေသာက္ တည္ခင္းကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ား၊ General Manager မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးစဥ္းစား အေျဖရွာၿပီးမွ ျပင္ဆင္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(က)   စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း အမ်ိဳးအစားပံုစံ။ (The Types of Meal Required)

          စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းကို ျပင္ဆင္ရာမွာ မည္သည့္စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း အမ်ိဳးအစားကို ျပင္ဆင္မယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ဦးစြာဆံုးျဖတ္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္  ႐ိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း၊ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း၊ ႐ိုးရာအစားအစာ အေျခခံထားေသာ စားေသာက္ဖြယ္ စာရင္း၊ နံနက္ခင္း အစားအစာ စာရင္း၊ ေန႔လယ္ခင္း အစားအစာ စာရင္း၊ ညေနစာ အစားအစာ စာရင္း၊ ညလယ္စာ အစားအစာစာရင္း စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားစိတ္ျဖာ ျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ မိမိအဖြဲ႕အစည္း၊ လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုက္ ညီေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ရင္းျဖင့္ တန္ဖိုးႀကီးေသာ အခ်ိန္ကို မဆံုး႐ံႈးေစသင့္ပါ။ အေရးပါေသာ ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ မိမိျပင္ဆင္မယ့္ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းမွာ ပါဝင္မယ့္အစားအစာမ်ားကို စားသံုးသူမ်ားဘက္မွ ေငြေၾကးတန္ဖိုး မည္မွ်ေလာက္ သံုးစြဲႏိုင္မည္ကို ခ်င့္ခ်ိန္စဥ္းစားၿပီး မိမိစားေသာက္ဖြယ္စာရင္းမွာ အသံုးျပဳမယ့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ေရြးခ်ယ္တတ္ရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

(ခ)    လုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား။ (The Equipments)

          အစားအစာ ျပင္ဆင္တည္ခင္းဧည့္ခံျခင္းလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မႈရွိတဲ့ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အစဥ္အျမဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳဆံုၾကရပါတယ္။ တစ္ခါ တစ္ရံမွာ ႐ိုးရွင္းစြာျပင္ဆင္ထားတဲ့ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းမ်ားက ေရရွည္အက်ိဳးမ်ားေစၿပီး စိတ္အားထက္သန္စြာ ထူးျခားစြာ ျပင္ဆင္ထားေသာ စားေသာက္ဖြယ္ စာရင္းမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ေရရွည္အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းကို အတည္မျပဳမီ မိမိအသံုးျပဳရမယ့္ ကုန္ၾကမ္းမ်ားႏွင့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ရရွိႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ စားဖိုေဆာင္ရဲ႕ အက်ယ္အဝန္း ႏွင့္ အေျခခံတည္ ေဆာက္ပံု၊ မိမိအသံုးျပဳမယ့္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားရဲ႕ အရြယ္အစားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ စြမ္းအား၊ အစားအစာတည္ခင္းမယ့္ ပန္းကန္ခြက္ေယာက္မ်ား၊ ဇြန္း၊ ခက္ရင္းမ်ား ၊ ဖန္ထည္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကို တိက်စြာ လိုက္ဖက္မႈရွိေစရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစား လုပ္ေဆာင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။

(ဂ)    ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျပည့္မီျခင္း။ (Qualified Stuffs)

          စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ရာမွာ မိမိဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အားႏွင့္ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိ၊ မရွိကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ မိမိလိုအပ္တဲ့ အရည္အေသြးကို ဝန္ထမ္းမ်ား လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆို၍မရႏိုင္ပါ။ တြန္းအားေပး၍လည္း မရႏိုင္ပါ။ အျပစ္တင္၍လည္း မရႏိုင္ပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အေကာင္းဆံုး၊ အျမင့္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အစားအစာမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစား ျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ေသခ်ာမွန္ကန္စြာျဖင့္ ပထမတန္းစား ျပင္ဆင္ႏိုင္မယ့္ အစားအစာမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးထည့္သြင္းထားၿပီး မိမိအာမခံၿပီး ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းျပင္ဆင္သင့္ပါတယ္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

          စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ (၃) ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း အေျခခံအခ်က္မ်ား။ (Compile a Basic Menu) ႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ကို လာမယ့္လမွာ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ “Myanmar Chefs Development Centre’’ MCDC, Yangon ရဲ႕ “Chef Education Page’’ မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာမို႔ ဆက္လက္အားေပးေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ‘‘Welcome to MCDC, Yangon”, “Be a Chef by Yourself’’ See you next month.

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon. (M.C.D.C, Ygn:)

Facebook Comments