စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းမ်ား ျပင္ဆင္ရာမွာ စားဖိုမွဴးမ်ား သတိျပဳေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ား

by Chef Sunny for Food Magazine

          ျမန္မာစားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ပညာရပ္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre’’ ရဲ႕ “Chefs Education Page’’ မွာ လစဥ္ေဖာ္ျပေပးေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာေတာ့ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ အထူးအေရးႀကီးၿပီး ေသခ်ာစြာသိရွိထားရမယ့္ “စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းျပင္ဆင္ျခင္း” (Menu Planning) ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ  အသိပညာမ်ားအား ေဖာ္ျပေပးခဲ့ပါတယ္။ ဟိုတယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားမွာ “စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း” (Menu) က မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္မ်ိဳးစံုကို စနစ္တက်အစီအစဥ္က်နစြာ ေဖာ္ျပေပးဖို႔လိုအပ္သလို အစားအစာမ်ားရဲ႕ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ က်သင့္ေငြေဈးႏႈန္းမ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း (Menu) မ်ားကို ျပင္ဆင္ရာမွာ စားဖိုမွဴးမ်ား အထူးသတိျပဳေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(ယခင္လမွ အဆက္)

(၂)     စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းအား ေဖာ္ျပပံု အစီအစဥ္ (Menu Sequence)

          စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းကို ေဖာ္ျပပံုမွာလည္း မွန္ကန္ေသာ အစီအစဥ္တက် ေဖာ္ျပေပးရန္လိုအပ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ Course by Course လို႔ေခၚတဲ့ အစီအစဥ္အတိုင္း စားေသာက္တဲ့ပံုစံကို အေျခခံၿပီး ‘‘Menu’’ ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးၾကပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ “Three Course Menu’’ (သံုးမ်ိဳးပါ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း)၊ “Five Course Menu’’ (ငါးမ်ိဳးပါ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ) မွသည္ “Full Course Menu’’ (အျပည့္စံုဆံုး စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း) မ်ားအထိ္ ရွိၾကပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း နမူနာပံုစံမ်ားကို ဥပမာအေနျဖင့္ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

“Three Course Menu’’ (၃ မ်ိဳးပါ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း)

Soup or Salad (First Course) ဟင္းခ်ိဳ (သို ့) အသုပ္ (ပထမစားဖြယ္)

Cream on Carrot Soup (or) Garden Salad with Vinaigrette Dressing.

[မုန္လာဥနီ ဟင္းခ်ိဳ (သို႔) သီးရြက္စံုသုပ္ႏွင့္ ရွလကာခ်ဥ္]

Main Course (Second Course) အဓိကစားဖြယ္ (ဒုတိယ စားဖြယ္)

Mango Chicken Serve with Mashed Potato & Mixed Vegetables

(ၾကက္သား ၊ အာလူးေထာင္း ၊ သီးရြက္စံုႏွင့္ သရက္သီးမွည့္ေဆာ့စ္) သို႔မဟုတ္

Lemon Butter Sea Bass Serve with Mashed Potato & Steamed Vegetables

(သံပ႐ို ေထာပတ္ ကကတစ္ငါးႏွင့္ အာလူးေထာင္း၊ သီးရြက္စံု)

Dessert (Third Course) အခ်ိဳပြဲ (တတိယစားဖြယ္)

Bread & Butter Pudding (ေပါင္မုန္႔ႏွင့္ ေထာပတ္ပူတင္း) သို႔မဟုတ္

Seasonal Fresh Fruits (သီးႏွံစံု)

“Five Course Menu’’ (၅ မ်ိဳးပါ စားေသာက္ဖြယ္ စာရင္း)

Appetizer (First Course) ခံတြင္းဖြင့္အစားအစာ (ပထမ စားဖြယ္)

Chicken Skewer Serve with BBQ Sauce.

(ၾကက္သားႏွင့္ သီးရြက္စံုကင္ ဘာဘီက်ဴေဆာ့စ္)

Soup (Second Course) ဟင္းခ်ိဳ (ဒုတိယ စားဖြယ္)

Cream on Pumpkin Soup Serve with Garlic Croutons

(ေရႊဖ႐ံုသီးဟင္းခ်ိဳႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴေပါင္မုန္႔ကင္)

Salad (Third Course) အသုပ္ ( တတိယ စားဖြယ္ )

Greek Salad Serve with Pesto Bread

(ဂရိသီးရြက္စံုသုပ္ႏွင့္ ပင္စိမ္းေပါင္မုန္႔ကင္ )

Main Course (Fourth Course) အဓိကစားဖြယ္ (စတုတၳစားဖြယ္)

Pan-Grill Salmon Fillet Serve with Asparagus & New Potato in White Wine Sauce.

(ေဆာ္လမြန္ငါး အသားလႊာကင္၊ ေရကၫြတ္၊ အာလူးေပါင္းႏွင့္ ဝိုင္ျဖဴေဆာ့စ္) သို႔မဟုတ္

Pan-Grill Sirloin Steak Serve with Roasted Potato, Green Vegetables & Black Pepper Sauce.

(အမဲ လိုင္းသားကင္၊ အာလူးေပါင္း၊ အစိမ္းေရာင္အရြက္စံုႏွင့္ င႐ုတ္ေကာင္းေဆာ့စ္ )

Dessert (Fifth Course) အခ်ိဳပြဲ (ပၪၥမစားဖြယ္ )

Panna Cotta Serve with Vanilla Sauce.

(ႏို႔မလိုင္ပူတင္းႏွင့္ ဗနီလာေဆာ့စ္) သို႔မဟုတ္

Lemon Sorbet on Fruit Salad.

(သံပ႐ိုေရခဲမုန္႔ႏွင့္ သီးစံုသုပ္)

          စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ျပင္ဆင္ရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္မ်ားထဲမွ (၂) စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းကို ေဖာ္ျပပံု အစီအစဥ္ (Menu Sequence) ႏွင့္  ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စားေသာက္ဖြယ္စာရင္းအား ေဖာ္ျပပံု အစီအစဥ္ (Menu Sequence) ႏွင့္ ပတ္သက္၍ “Full Course Menu’’ (အျပည့္စံုဆံုး စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း) ႏွင့္ (၃) ၿပီးျပည့္စံုေသာ စားေသာက္ဖြယ္ စာရင္းအေျခခံအခ်က္မ်ား (Compile a Basic Menu) ကို လာမယ့္လမွာ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ “Myanmar Chefs Development Centre’’ MCDC, Yangon ရဲ႕  “Chef Education Page’’  မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာမို႔လို႔ ဆက္လက္အားေပးေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

‘‘Welcome to MCDC, Yangon”,  “Be a Chef by Yourself’’ See you next month.

Chef Sunny

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon. (M.C.D.C, Ygn:)

Facebook Comments