စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္၌ မျဖစ္မေန လိုအပ္ၿပီး သိရွိလိုက္နာရန္ လုပ္ငန္းခြင္သန္႔ရွင္းေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အသိပညာအခ်က္အလက္မ်ား

စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္၌ မျဖစ္မေန လိုအပ္ၿပီး သိရွိလိုက္နာရန္ လုပ္ငန္းခြင္သန္႔ရွင္းေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ  အသိပညာအခ်က္အလက္မ်ား

          ဒီလမွာ “Myanmar Chefs Development Centre” ရဲ႕ “Chefs Education Page” မွာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္တာကေတာ့ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မျဖစ္မေန လိုအပ္ၿပီး သိရွိလိုက္နာရန္ လုပ္ငန္းခြင္သန္႔ရွင္းေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ  အသိပညာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင္လမွာ စားဖိုမွဴးမ်ားအတြက္ သိရွိလိုက္နာရမယ့္ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီလ မွာေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

                လုပ္ငန္းခြင္ သန္႔ရွင္းေရးလို႔ဆိုရာမွာ အေရးပါၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ သိရွိလိုက္နာရမယ့္ အခ်က္ (၃) ခ်က္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြက ေတာ့-

(၁)     လူသံုးကုန္၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ျခင္း။

(၂)     လုပ္ငန္းခြင္သံုးႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာပစၥည္းမ်ား၏ သန္႔ရွင္းျခင္း။

(၃)     လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းဧရိယာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

        ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့  အခ်က္မ်ားကို  အေသးစိတ္ထပ္မံ  ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

(၁) လူသံုးကုန္၊ စားေသာက္ကုန္မ်ား၏ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ျခင္း

          ဟို္တယ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေန႔စဥ္အသံုးျပဳသည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ အရည္မ်ိဳးစံုႏွင့္ အသား၊ ငါး၊ အသီးအရြက္မ်ိဳးစံု၊ အသီးအႏွံမ်ိဳးစံု၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ အဆီမ်ိဳးစံုတို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေန႔စဥ္စိစစ္လိုက္နာရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီ အခ်က္ေတြကေတာ့-

(က)   စားေသာက္ကုန္ အမ်ားစုအား ေရခဲေသတၲာအတြင္း မွန္ကန္ေသာ အပူခ်ိန္ရွိေစရန္ ေသခ်ာစြာသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းထားရမည္။

(ခ)     ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားအား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အရည္အေသြးေကာင္းမြန္မႈရွိ၊ မရွိ ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးရမည္။

(ဂ)     စားေသာက္ကုန္မ်ားကို ေရခဲေသတၲာ အတြင္း၌ျဖစ္ေစ၊ ေရခဲေသတၲာအျပင္ဘက္ စတိုခန္း အတြင္း၌ျဖစ္ေစ ၾကမ္းျပင္ေပၚခ်ထားျခင္းႏွင့္ နံရံမ်ားတြင္ ကပ္မွီထားျခင္းမ်ား လံုးဝေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါသည္။

(ဃ)   ေရခဲေသတၲာႏွင့္ ေရခဲေအးခဲခန္းအတြင္း သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းမည့္ စားေသာက္ကုန္မ်ားအား ေလလံုစြာဖံုးအုပ္ၿပီး သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းသင့္ပါသည္။

(င)     ေရခဲေသတၲာအတြင္း သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းသည့္အခါ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး စားေသာက္ ကုန္မ်ားအား အေပၚဘက္တြင္ထားရွိၿပီး မခ်က္ျပဳတ္ရေသးေသာ စားေသာက္ ကုန္မ်ားအား ေအာက္ဘက္တြင္ ထားရွိသိမ္းဆည္း ရပါမည္။

(စ)     သတၲဳဘူးသြတ္စားေသာက္ကုန္မ်ား၊ ဆီသြတ္ဘူး အသင့္စား စားေသာက္ကုန္မ်ားအား ပြန္းပဲ့ေပါက္ျပဲေနျခင္း၊ တိုက္စားသြားျခင္း ၊ ပံုသဏၭာန္မမွန္ျခင္းမ်ား ရွိ၊ မရွိ ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးရပါမည္။

(၂)    လုပ္ငန္းခြင္သံုးႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာပစၥည္းမ်ား၏ သန္႔ရွင္းျခင္း

                  လုပ္ငန္းခြင္သံုးႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာပစၥည္းမ်ားသည္ ေဘးအႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ ဗက္တီးရီးယားပိုးမႊားမ်ား အဓိက သယ္ေဆာင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္ေနရာမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္သံုးႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သံုး ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား ေသခ်ာစြာ ေဆးေၾကာသန္ ့စင္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေစေသာ  အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ စားဖိုေဆာင္ သံုးကိရိယာ ပစၥည္းမ်ားကို ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ရာမွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား လိုက္နာလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။

(က)   ကိရိယာပစၥည္းမ်ား သန္႔စင္ရန္ ျပင္ဆင္ရာတြင္ အစားအစာမ်ား ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္ စဥ္က ဖိတ္စဥ္ေပက်ံကပ္ၿငိေနခဲ့ေသာ အၾကြင္းအက်န္မ်ားအား ဦးစြာျခစ္ထုတ္ဖယ္ရွား သန္႔စင္ရပါမည္။

(ခ)     ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား အဓိက သန္႔စင္ေဆးေၾကာရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဆပ္ျပာအမႈန္႔၊ အခဲ၊ အဆီမ်ားျဖင့္ အပူခ်ိန္ ၅၀ မွ ၆၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္တြင္ ေဆးေၾကာသန္ ့စင္ရပါမည္။

(ဂ)     ေရေႏြးျဖင့္ အပူခ်ိန္ ၈၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ႏွင့္ အထက္တြင္ ဆပ္ျပာမ်ား ေသခ်ာစြာ သန္႔စင္ေစရန္ အနည္းဆံုး ၂  မိနစ္ မွ ၃ မိနစ္ခန္႔အထိ ေဆးေၾကာရပါမည္။

(ဃ)   ေရေႏြးေငြ႕ (သို႔) ေလပူျဖင့္ ေျခာက္ေသြ႕ေစရန္ႏွင့္ ေရခန္းေျခာက္ၿပီးမွ အဝတ္ေျခာက္ အသန္႔ျဖင့္ ေျပာင္လက္ေအာင္ တိုက္ခြ်တ္ရပါမည္။ ဟိုတယ္အမ်ားစုတို႔ကေတာ့ ၈၀ ဒီဂရီ စင္တီဂရိတ္ အပူခ်ိ္န္ရွိသည့္ ေရေႏြးေငြ႕ျဖင့္ သန္႔စင္ၾကပါသည္။

(င)     ကိရိယာပစၥည္းမ်ားကို ၾကမ္းျပင္တြင္ တိုက္႐ိုက္ခ်ထားၿပီး အသံုးျပဳျခင္းမ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္ရပါ။

(စ)     ကိရိယာပစၥည္းမ်ား မေတာ္တဆ ၾကမ္းျပင္ႏွင့္ ထိမိျခင္း၊ ျပဳတ္က်ျခင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ပါက ခ်က္ခ်င္း ေဆးေၾကာသန္႔စင္ရပါမည္။

(ဆ)   ကိရိယာပစၥည္းမ်ားတြင္ ခ်က္ျပဳတ္ၿပီး အစားအစာမ်ားႏွင့္ မခ်က္ျပဳတ္ရေသးသည့္ အစားအစာမ်ားအား ပူးတြဲခ်က္ျပဳတ္ျခင္းမ်ား လံုးဝမျပဳလုပ္ရပါ။

(ဇ)     အစားအစာမ်ား ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္သည့္ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား အမိႈက္ပံုးႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လံုးဝေနရာခ် သံုးစြဲျခင္း မျပဳလုပ္ရပါ။

(ဈ)    အစားအစာ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပဳတ္သည့္ အရြယ္အစားႀကီးမားေသာ ကိရိယာပစၥည္း မ်ား၏ ေအာက္ေျခဘက္ႏွင့္ ေက်ာဘက္တို႔ကို အထူးဂ႐ုျပဳ သန္႔စင္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(၃)    လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဧရိယာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းျခင္း

          လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဧရိယာႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးကိုလည္း အထူးဂ႐ုျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး မည္မွ်ပင္ ေကာင္းမြန္ျပည့္စံုပါေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၊ ျပင္ပပတ္ဝန္းက်င္တို ့သန္႔ရွင္းမႈ မရွိပါက က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ စားေသာက္ကုန္ႏွင့္ တစ္ကိုယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရးျပည့္စံုရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၊ အျပင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္သန္႔ရွင္းေရးသည္လည္း  က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစားအစာမ်ား ျပင္ဆင္ထုတ္လုပ္ရန္ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ အတြင္း၊ အျပင္ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးအတြက္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအား အေျခခံအျဖစ္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

(က)   လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပဧရိယာမ်ားရွိ အမိႈက္ပံုးမ်ားအား သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔ အမိႈက္ျပည့္သည္ႏွင့္ အမိႈက္အိတ္ ခ်က္ခ်င္း လဲလွယ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(ခ)     လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပဧရိယာမ်ားရွိ အမိႈက္ပံုးမ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ အဖံုးေသခ်ာစြာ ဖံုးအုပ္ထားရပါမည္။

(ဂ)     လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ၾကမ္းျပင္ဧရိယာ အားလံုးအား ေဆးဆပ္ျပာျဖင့္ ပံုမွန္ၾကမ္းတိုက္သန္႔စင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(ဃ)   လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏွင့္ အျပင္ဧရိယာမ်ား၏ အေမွာင္က်ေသာ ေနရာမ်ား၊ အလင္း ေရာင္ အားနည္းေသာ ေနရာမ်ားအား အထူးဂ႐ုျပဳ၍ သန္႔ရွင္းထားရပါမည္။

(င)     စားေသာက္ကုန္မ်ား သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းသည့္ ေနရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၊ ျပင္ပဧရိယာမ်ားအား ပိုးသတ္ေဆး၊ မိႈသတ္ေဆးရည္မ်ား ပံုမွန္ပက္ဖ်န္းသန္႔စင္ ေပးရပါမည္။ အသံုးျပဳေသာ ပိုးသတ္ေဆး၊ မိႈသတ္ေဆးတို႔ကို စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ မထိမစဥ္ေစရန္လည္း အထူးသတိျပဳ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

(စ)     ႀကီးမားေသာ ကိရိယာပစၥည္းမ်ားအား ပံုမွန္သန္႔ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိက်မွန္ကန္ေသာ အခ်ိန္ဇယားျဖင့္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

(ဆ)   လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းႏွင့္ ျပင္ပဧရိယာရွိ ေရဆိုးေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ေျမာင္းေကြ႕မ်ားအား အခ်ိန္ျပည့္ ဖံုးအုပ္သန္႔စင္ထားရပါမည္။

(ဇ)     လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ျပတင္းေပါက္မ်ားႏွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေပါက္တို႔ကို ပိုးမႊားမ်ား မဝင္ႏိုင္ေစရန္ ပိုက္စိပ္ဆန္ခါႏွင့္ လံုျခံဳစြာပိတ္ထားရန္ႏွင့္ ေလဝင္၊ ေလထြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္လည္း ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

             အထက္မွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း၊ အျပင္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ သန္႔ရွင္းေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေျခခံလိုက္နာေဆာင္ ရြက္ရမည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ လာမည့္လေတြမွာလည္း လုပ္ငန္းခြင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ် အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို “Myanmar Chefs Development Centre, MCDC” ရဲ႕ “Chef Education Page” မွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္လို႔ ဖတ္႐ႈ ေလ့လာမွတ္သား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကပါလို ့ တိုက္တြန္းရင္း … Meet you at MCDC Yangon !!! Be a Chef by yourself !!!

♦   Chef Sunny   ♦

Secretary General

Myanmar Chefs Development Centre, Yangon

Vol 6, No 9, September, 2017 လထုတ္ Food Magazine

Facebook Comments